April 2014
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thur  Fri  Sat
    1
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
2
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
-Stations of the Cross & Benediction
(6:00PM - 6:30PM) 
-Soup Supper
(6:30PM - 7:30PM) 
3
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
4
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
-First Friday
5
-Confessions
(4:00PM - 4:40PM) 
-Mass
(5:00PM - 6:00PM) 
6
-Mass
(8:00AM - 9:00AM) 
-Faith Formation Classes
(9:00AM - 10:20AM) 
-Mass
(10:30AM - 11:30AM) 
-Lenten Penance Service
(3:00PM - 4:30PM) 
7
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
-Baptism Class
(6:30PM - - -) 
8
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
9
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
-Stations of the Cross & Benediction
(6:00PM - 6:30PM) 
-Soup Supper
(6:30PM - 7:30PM) 
10
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
11
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
12
-3rd Grade Eucharist Retreat
(9:00AM - 11:30AM) 
-Confessions
(4:00PM - 4:40PM) 
-Palm Sunday Mass
(5:00PM - 6:00PM) 
13
-Palm Sunday Mass
(8:00AM - 9:00AM) 
-Palm Sunday Mass
(10:30AM - 11:30AM) 
-Passion Presentation
(7:00PM - - -) 
14
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
-Mass of the Holy Oils
(4:00PM - 5:30PM) 
15
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
16
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
-Stations of the Cross & Benediction
(6:00PM - 6:30PM) 
-Soup Supper
(6:30PM - 7:30PM) 
17
-Mass of The Lord's Supper
(7:00PM - 8:00PM) 
18
-Good Friday Service of the Passion
(3:00PM - 4:00PM) 
19
-Blessing of Easter Food
(11:00AM - 11:20AM) 
-Easter Vigil
(8:30PM - 10:00PM) 
20
-Easter Sunday Mass
(8:00AM - 9:00AM) 
-Easter Sunday Mass
(10:30AM - 11:30AM) 
21
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
22
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
23
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
24
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
25
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
26
-Confessions
(4:00PM - 4:40PM) 
-Mass
(5:00PM - 6:00PM) 
27
-Mass
(8:00AM - 9:00AM) 
-Faith Formation Classes
(9:00AM - 10:20AM) 
-Mass
(10:30AM - 11:30AM) 
28
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
29
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
30
-Mass
(7:30AM - 8:00AM) 
     [ Login ]